Haber

Uluslararası Güvenlik ve Strateji Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Güvenlik ve Strateji Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Mef Üniversitesi'nde Uluslararası Güvenlik ve Strateji Çalışmaları Yüksek Lisans Programı 3. Yılına giriyor. Başvurular başlamıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız!

 Sorularınız için, SBE Sekreteri Ebru Karslıoğlu: E-mail: [email protected]; Tel: 0 (212) 395 3650

Ders Programı ve Ders İçerikleri

1. Dönem AKTS 
UGS 501Uluslararası Güvenlik ve Strateji Konuları I6Zorunlu
UGS 503Su Kaynakları ve Uluslararası Güvenlik6Zorunlu
UGS 505Avrupa Güvenliği I 6Zorunlu
UGS 507Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Çalışmaları I6Zorunlu
UGS 509Seminer I6Zorunlu
2. Dönem   
UGS 502Uluslararası Güvenlik ve Strateji Konuları II6Zorunlu
UGS 504Çevresel Değişim ve Uluslararası Güvenlik6Zorunlu
UGS 506Avrupa Güvenliği II6Zorunlu
UGS 508Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Çalışmaları II6Zorunlu
UGS 510Seminer II6Zorunlu
UGS 590Dönem Projesi30 Program Dersleri ve İçerikleri:
 
UGS 501 – ULUSLARARASI GÜVENLİK VE STRATEJİ KONULARI - I

İki döneme yayılması öngörülen dersin temel amacı, Uluslararası İlişkiler disiplininde askeri ve diplomatik alanda meydana gelen gelişmelerin ortaya çıkış sebeplerini araştırmak ve anlamak, gelişim süreçlerini incelemek, ve devletlerin ulusal çıkarlarını kollamak adına izledikleri politikaları tartışarak bu konularda öğrencilerin bilgi sahibi olarak analiz yapmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, birinci dönemde Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Orta Asya ve Kafkasya’da yaşanan güvenlik sorunları; Rusya Federasyonu’nun tepkisel politikaları; NATO’nun genişleme sürecinin gelişimi; Genişleme sürecinde AB’nin güvenlik politikalarının gelişimi; Ortadoğu, Güney Asya ve Uzakdoğu’da Kitle İmha Silahlarının yayılması sorununun gelişimi konuları ele alınacaktır.
 

UGS 503- SU KAYNAKLARI VE ULUSLARARASI GÜVENLİK:

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle beraber gelişen yeni ve kapsamlı güvenlik yaklaşımı çevre güvenliği bağlamında su çatışmaları kavramını ön plana çıkarmıştır. Sınıraşan su kaynakları üzerinde artan rekabetin sıcak çatışmaya dönüşebileceğiyle ilgili görüşler ortaya atılmıştır. Bu ders sınıraşan su kaynakları yönetiminin birçok boyutunu “su savaşları literatürü”, “uluslararası siyasal iktisadi ilişkiler bağlamında su” ve “uluslararası su hukuku” gibi başlıca yaklaşımlar bağlamında ele alacaktır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın başlıca sınıraşan nehir havzaları: Fırat-Dicle, Şeria (Ürdün) ve Nil’de yer alan devletler ve toplumlar arasındaki hidropolitik ilişkiler analiz edilecektir. Devletlerin su anlaşmazlıklarını ele almak için çatışma yerine diplomasinin hukuksal ve siyasi araçlarını tercih ettikleri örneklerle açıklanacaktır. Öte yandan, devlet dışı aktörlerin su kaynaklarını ve su yapılarını şiddetin bir hedefi ve aracı olarak kullanmaları ve buna karşılık geliştirilmesi gereken politika ve mücadele biçimleri tartışılacaktır.

 
UGS 505 -AVRUPA GÜVENLİĞİ I:

Bu ders Avrupa güvenliği politikaları üzerine ileri düzey bir seminer dersidir. Avrupa Birliği (AB) Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın tarihsel gelişimi, amaçları ve kapsamı, dayandığı kuramsal çerçeve ile ilişkili olarak incelenecektir. AB’nin 2009 Lizbon Anlaşması’nda bu politikanın bir uzantısı olarak kabul edilen Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Avrupa güvenliği ve uluslararası sisteme etkileri çalışılacaktır. Ampirik açıdan bu politikanın uygulanışı ile NATO arasındaki ilişkiye değinilecek, ayrıca AB’nin bu bağlamda yürütmekte olduğu operasyonlar anlatılarak Türkiye’nin rolü tartışılacaktır.
 

UGS 507- ULUSLARARASI GÜVENLİK VE TERÖRİZM ÇALIŞMALARI I

Konvansiyonel olmayan siyasal şiddet biçimlerinden biri olarak terörizm savaştan farklıdır. Terörizm, yazılı tarihten bugüne insan topluluklarının bir gerçeği olmakla beraber ABD’de gerçekleşen11 Eylül 2001’deki saldırılardan beri tüm dünyanın gündemine oturmuştur. 11 Eylül öncesi Uluslararası İlişkiler literatürünün yan konularından biriyken, bu tarihten sonra da devam eden terörist saldırılarla Batılı başat devletler vurulduğu için uluslararası askeri, siyasi ve ekonomik yansımaları büyük olmuştur. Bugün de bu yansımalar tüm dünya sathında veya küresel ölçekte devam etmektedir. Bu ders hem Uluslararası İlişkiler literatürünü hem de Terörizm Çalışmaları literatürünü birleştirmektedir. Daha önce ayrı disipliner metodolojilere sahip olan bu iki farklı alan, günümüzde giderek artan bir ivmeyle beraberce ele alınmaktadır. Terörizmin siyasete dahli tartışmalı olduğundan, yukarıda bahsi geçen alanların beraber çalışılacağı tek bir evrensel analitik çerçeve yoktur. Bu nedenle, mümkün olduğunca ideolojik tartışmalardan uzak, sosyal bilimler paradigmalarına uygun ve tarafsız olabilmek adına örnek olay/vaka incelemesi yöntemi ve bu yöntemin teorik çerçeve oluşturmaya yönelik değişik kullanımları ve metodolojik uygulamaları kullanılacaktır. Vaka çalışmaları olarak, PKK, ETA, IRA gibi 'eski tip terörist gruplar' olarak adlandırılan örgütler ve saldırıları incelenecektir.

 
UGS 509 -SEMİNER I:

Bu ders, yüksek lisans öğrencilerinin uluslararası güvenlik ve strateji çalışmaları ile ilgili konularda araştırma ve çalışma yapmaları için tasarlanmıştır. Öğrenciler bu derste proje, makale veya tez yazım tekniklerini kazanırlar.

 
UGS 502 – ULUSLARARASI GÜVENLİK VE STRATEJİ KONULARI - II

İki döneme yayılması öngörülen dersin temel amacı, Uluslararası İlişkiler disiplininde askeri ve diplomatik alanda meydana gelen gelişmelerin ortaya çıkış sebeplerini araştırmak ve anlamak, gelişim süreçlerini incelemek ve devletlerin ulusal çıkarlarını kollamak adına izledikleri politikaları tartışarak bu konularda öğrencilerin bilgi sahibi olarak analiz yapmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, dersin ikinci döneminde 11 Eylül saldırıları ile güvenlik konularında değişen öncelikler ve uluslararası terörizmle mücadele yöntemleri; Hava savunma sistemleri geliştirilmesinin etkileri; Küçük ve hafif silahların yayılması sorunu; Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkabilecek siber ve hibrid tehditler ele alınacaktır.
 

UGS 504- ÇEVRESEL DEĞİŞİM VE ULUSLARARASI GÜVENLİK:

Uluslararası ilişkiler disiplininin gelişmekte olan bir araştırma alanı olan “çevresel güvenlik” akademik bir alan olma niteliği yanında dış politikanın bir konusu haline gelmiştir. Bu ders, çevresel değişim ve uluslararası güvenlik arasındaki ilişkiyi, doğal kaynaklara erişim ve paylaşım kapsamında tarihsel bir bakış açısıyla ele alacak ve “çevresel adalet,” “siyasi ekoloji” ve “çevresel güvenlik,” yaklaşımlarını başlıca öncülleri ve örnek olaylar çerçevesinde irdeleyecektir. Ayrıca, 21. yüzyılın en önemli çevresel değişimi olarak tanımlanan “iklim değişikliği” konusunda kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerin artan güvenlik endişeleri ve buna yönelik yapılandırmakta oldukları dış politika araçları bağlamında analiz edilecektir.
 

UGS 506 -AVRUPA GÜVENLİĞİ II:

Bu ders Avrupa Güvenliği I dersinin devam niteliğindedir. Derste Avrupa Birliği (AB) Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın tarihsel gelişimi, amaçları ve kapsamı, dayandığı kuramsal çerçeve ile ilişkili olarak incelenmesine devam edilecektir. AB’nin 2009 Lizbon Anlaşması’nda bu politikanın bir uzantısı olarak kabul edilen Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Avrupa güvenliği ve uluslararası sisteme etkileri çalışılacaktır. Ampirik açıdan bu politikanın uygulanışı ile NATO arasındaki ilişkiye değinilecek, ayrıca AB’nin bu bağlamda yürütmekte olduğu operasyonlar anlatılarak Türkiye’nin rolü tartışılacaktır.
 

UGS 508- ULUSLARARASI GÜVENLİK VE TERÖRİZM ÇALIŞMALARI II

Konvansiyonel olmayan siyasal şiddet biçimlerinden biri olarak terörizm savaştan farklıdır. Terörizm, yazılı tarihten bugüne insan topluluklarının bir gerçeği olmakla beraber ABD’de gerçekleşen11 Eylül 2001’deki saldırılardan beri tüm dünyanın gündemine oturmuştur. 11 Eylül öncesi Uluslararası İlişkiler literatürünün yan konularından biriyken, bu tarihten sonra da devam eden terörist saldırılarla Batılı başat devletler vurulduğu için uluslararası askeri, siyasi ve ekonomik yansımaları büyük olmuştur. Bugün de bu yansımalar tüm dünya sathında veya küresel ölçekte devam etmektedir. Bu ders hem Uluslararası İlişkiler literatürünü hem de Terörizm Çalışmaları literatürünü birleştirmektedir. Daha önce ayrı disipliner metodolojilere sahip olan bu iki farklı alan, günümüzde giderek artan bir ivmeyle beraber ele alınmaktadır. Terörizmin siyasete dahli tartışmalı olduğundan, yukarıda bahsi geçen alanların beraber çalışılacağı tek bir evrensel analitik çerçeve yoktur. Bu nedenle, mümkün olduğunca ideolojik tartışmalardan uzak, sosyal bilimler paradigmalarına uygun ve tarafsız olabilmek adına örnek olay/vaka incelemesi yöntemi ve bu yöntemin teorik çerçeve oluşturmaya yönelik değişik kullanımları ve metodolojik uygulamaları kullanılacaktır. Vaka çalışmaları olarak 'yeni tip terörist gruplar' olarak adlandırılan El-Kaide ve Işid/Daeş/Daiş/İslam Devleti gibi örgütlenmeler vakıa çalışmalarına konu edilecektir.

 
UGS 510 -SEMİNER II:

Bu ders Seminer I dersinin devamı niteliğindedir. Ders yüksek lisans öğrencilerinin uluslararası güvenlik ve strateji çalışmaları ile ilgili konularda araştırma ve çalışma yapmaları için tasarlanmıştır. Öğrenciler bu derste proje, makale veya tez yazım tekniklerini kazanırlar.

Editör / Ece İçmez

Bu haber ile alakalı daha fazla bilgi almak için e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar 0

    Giriş Yapın! Yorum yapmak için giriş yapın..