University of Neuchatel

Neuchatel, Switzerland

University in Switzerland, Neuchatel

1

Universities

4,378

Students

%26.8

International Students

1,593 USD

Tuition

Popular Programs in Neuchatel

Universities in Neuchatel

Show all →

Features of Neuchatel Universities